Divine Chants of Guru

PRODUCT OPTION

INR 295PRODUCT DESCRIPTION

Contents:

 • Sri Gurubyo Namah
 • Acharya Devo Bhava
 • Namo Namaha Sri Gurupadukabyam
 • Sadgurum Tam Namaami
 • Tasmai Shri Gurave Namah
 • Gurave Sarva Lokanam Dakshinamurtaye Namah
 • Shri Gurumurtaye Nama Idam
 • Manaschenna Lagnam Guroranghripadme
 • Bhava Shankara Deshika me Sharanam
 • Twameva Sarvam Mama Deva Deva

  Available Quantity: 3