Oldest ISO 9001:2015 certified Rudraksha Organisation in the world. Your Trusted Brand Since 1997
global
» Online Puja Services » Hindu Puja Services » Pujas for Navgraha » Nakshatra Mantra
Nakshatra Mantra

Nakshatra Mantra

1. नक्षत्र: अश्विनी
वेद मंत्र:-
ॐ अश्विनौ तेजसाचक्षु: प्राणेन सरस्वती वीर्य्यम वाचेन्द्रो
बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम । ॐ अश्विनी कुमाराभ्यो नम: ।
नक्षत्र देवता मंत्र:- ॐअश्विनी कुमाराभ्यां नमः
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ अश्वयुगभ्यां नमःl

2. नक्षत्र : भरणी
वेद मंत्र:-
ॐ यमायत्वा मखायत्वा सूर्य्यस्यत्वा तपसे देवस्यत्वा सवितामध्वा
नक्तु पृथ्विया स गवं स्पृशस्पाहिअर्चिरसि शोचिरसि तपोसी।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ यमाय् नमः l
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ अपभरणीभ्यो नमःl

3. नक्षत्र: कृतिका
वेद मंत्र:-
ॐ अयमग्नि सहत्रिणो वाजस्य शांति गवं
वनस्पति: मूर्द्धा कबोरीणाम । ॐ अग्नये नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ आग्नेय नमः l
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ कृतिकाभ्यो नमः

4. नक्षत्र: रोहिणी
वेद मंत्र:-
ॐ ब्रहमजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमत: सूरुचोवेन आव: सबुधन्या उपमा
अस्यविष्टा: स्तश्चयोनिम मतश्चविवाह ( सतश्चयोनिमस्तश्चविध: )
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ ब्रम्हणे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ रौहिण्यै नमःl

5. नक्षत्र: मृगशिरा
वेद मंत्र
ॐ सोमधेनु गवं सोमाअवन्तुमाशु गवं सोमोवीर: कर्मणयन्ददाति
यदत्यविदध्य गवं सभेयम्पितृ श्रवणयोम । ॐ चन्द्रमसे नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र :- ॐ चंद्रमसे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र :- ॐ मृगशीर्षाय नमःl

6. नक्षत्र: आर्द्रा
वेद मंत्र
ॐ नमस्ते रूद्र मन्यवSउतोत इषवे नम: बाहुभ्यां मुतते नम: ।
ॐ रुद्राय नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ रुद्राय नमः l
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ आर्द्रायै नमःl

7. नक्षत्र: पुनर्वसु
वेद मंत्र
ॐ अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदिति र्माता: स पिता स पुत्र:
विश्वेदेवा अदिति: पंचजना अदितिजातम अदितिर्रजनित्वम ।
ॐ आदित्याय नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र :- ॐ आदित्यै नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ आर्द्रायै नमःl

8. नक्षत्र: पुष्य
वेद मंत्र
ॐ बृहस्पते अतियदर्यौ अर्हाद दुमद्विभाति क्रतमज्जनेषु ।
यददीदयच्छवस ॠतप्रजात तदस्मासु द्रविण धेहि चित्रम ।
ॐ बृहस्पतये नम:
नक्षत्र देवता नाममंत्र :- ॐ बृहस्पतये नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ पुष्याय नमःl

9. नक्षत्र: आश्लेषा
वेद मंत्र
ॐ नमोSस्तु सर्पेभ्योये के च पृथ्विमनु:।
ये अन्तरिक्षे यो देवितेभ्य: सर्पेभ्यो नम: ।
ॐ सर्पेभ्यो नम:।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ सर्पेभ्यो नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ आश्लेषायै नमःl

10. नक्षत्र: मघा
वेद मंत्र
ॐ पितृभ्य: स्वधायिभ्य स्वाधानम: पितामहेभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधानम: ।
प्रपितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधानम: अक्षन्न पितरोSमीमदन्त:
पितरोतितृपन्त पितर:शुन्धव्म । ॐ पितरेभ्ये नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ पितृभ्यो नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ मघायै नमः

11. नक्षत्र: पुर्वा (फाल्गुनी)
वेद मंत्र
ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्न: ।
भगप्रजाननाय गोभिरश्वैर्भगप्रणेतृभिर्नुवन्त: स्याम: ।
ॐ भगाय नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ भगाय नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ पुर्व फाल्गुनीभ्यां नमःl

12. नक्षत्र: उत्तरा (फाल्गुनी)
वेद मंत्र
ॐ दैव्या वद्धर्व्यू च आगत गवं रथेन सूर्य्यतव्चा ।
मध्वायज्ञ गवं समञ्जायतं प्रत्नया यं वेनश्चित्रं देवानाम ।
ॐ अर्यमणे नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र :- ॐ अर्यम्ने नमः
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ उत्तरा फाल्गुनीभ्यां नमःl

13. नक्षत्र : हस्त
वेद मंत्र
ॐ विभ्राडवृहन्पिवतु सोम्यं मध्वार्य्युदधज्ञ पत्त व विहुतम
वातजूतोयो अभि रक्षतित्मना प्रजा पुपोष: पुरुधाविराजति ।
ॐ सावित्रे नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र :- ॐ सवित्रे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ हस्ताय नमः

14. नक्षत्र : चित्रा
वेद मंत्र
ॐ त्वष्टातुरीयो अद्धुत इन्द्रागी पुष्टिवर्द्धनम ।
द्विपदापदाया: च्छ्न्द इन्द्रियमुक्षा गौत्र वयोदधु: ।
त्वष्द्रेनम: । ॐ विश्वकर्मणे नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ त्वष्ट्रे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ चित्रायै नमःl

15. नक्षत्र : स्वाती
वेद मंत्र
ॐ वायरन्नरदि बुध: सुमेध श्वेत सिशिक्तिनो
युतामभि श्री तं वायवे सुमनसा वितस्थुर्विश्वेनर:
स्वपत्थ्या निचक्रु: । ॐ वायव नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ वायवे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ स्वात्यै नमःl

16. नक्षत्रः विशाखा
वेद मंत्र
ॐ इन्द्रान्गी आगत गवं सुतं गार्भिर्नमो वरेण्यम ।
अस्य पात घियोषिता । ॐ इन्द्रान्गीभ्यां नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ इंद्राग्नीभ्यां नमः
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ विशाखाभ्यां नमःl

17. नक्षत्र : अनुराधा
वेद मंत्र
ॐ नमो मित्रस्यवरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृत
गवं सपर्यत दूरंदृशे देव जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्योयश
गवं सत । ॐ मित्राय नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ मित्राय नमः l
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ अनुराधाभ्यो नमःl

18. नक्षत्र: जेष्ठा
वेद मंत्र
ॐ त्राताभिंद्रमबितारमिंद्र गवं हवेसुहव गवं शूरमिंद्रम वहयामि शक्रं
पुरुहूतभिंद्र गवं स्वास्ति नो मधवा धात्विन्द्र: । ॐ इन्द्राय नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ इंद्राय नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ जेष्ठायै नमःl

19. नक्षत्र: मूळ
वेद मंत्र
ॐ मातेवपुत्रम पृथिवी पुरीष्यमग्नि गवं स्वयोनावभारुषा तां
विश्वेदैवॠतुभि: संविदान: प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्च्त ।
ॐ निॠतये नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ निॠतये नमः l

नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ मुलाय नमःl 20. नक्षत्र: पूर्वाषाढा
वेद मंत्र
ॐ अपाघ मम कील्वषम पकृल्यामपोरप: अपामार्गत्वमस्मद
यदु: स्वपन्य-सुव: । ॐ अदुभ्यो नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ अद्भयो नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ पूर्वाषाढाभ्यां नमःl

21. नक्षत्र: उत्तराषाढा
वेद मंत्र
ॐ विश्वे अद्य मरुत विश्वSउतो विश्वे भवत्यग्नय: समिद्धा:
विश्वेनोदेवा अवसागमन्तु विश्वेमस्तु द्रविणं बाजो अस्मै ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः l
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ उत्तराषाढाभ्यां नमःl

22. नक्षत्र: श्रवण
वेद मंत्र
ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो श्नपत्रेस्थो विष्णो स्युरसिविष्णो
धुर्वोसि वैष्णवमसि विष्नवेत्वा । ॐ विष्णवे नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ विष्णवे नमः l
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ श्रवणाय नमःl

23. नक्षत्र: धनिष्ठा
वेद मंत्र
ॐ वसो:पवित्रमसि शतधारंवसो: पवित्रमसि सहत्रधारम ।
देवस्त्वासविता पुनातुवसो: पवित्रेणशतधारेण सुप्वाकामधुक्ष: ।
ॐ वसुभ्यो नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ वसुभ्यो नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ धनिष्ठायै नमःl

24. नक्षत्र: शतभिषा
वेद मंत्र
ॐ वरुणस्योत्त्मभनमसिवरुणस्यस्कुं मसर्जनी स्थो वरुणस्य
ॠतसदन्य सि वरुण स्यॠतमदन ससि वरुणस्यॠतसदनमसि ।
ॐ वरुणाय नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ वरुणाय नमः
नक्षत्र नाम मंत्र :- ॐ शतभिषजे नमः

25. नक्षत्र: पुर्वाभाद्रपदा
वेद मंत्र
ॐ उतनाहिर्वुधन्य: श्रृणोत्वज एकपापृथिवी समुद्र: विश्वेदेवा
ॠता वृधो हुवाना स्तुतामंत्रा कविशस्ता अवन्तु ।
ॐ अजैकपदे नम:।
नक्षत्र देवता नाममंत्र :-
ॐ अजैकपदे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ पुर्वाप्रोष्ठपद्भ्यां नमःl

26. नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
वेद मंत्र
ॐ शिवोनामासिस्वधितिस्तो पिता नमस्तेSस्तुमामाहि गवं सो
निर्वत्तयाम्यायुषेSत्राद्याय प्रजननायर रायपोषाय ( सुप्रजास्वाय ) ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ अहिर्बुंधन्याय नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ उत्तरप्रोष्ठपदभ्यां नमःl

27. नक्षत्र : रेवती
वेद मंत्र
ॐ पूषन तव व्रते वय नरिषेभ्य कदाचन ।
स्तोतारस्तेइहस्मसि । ॐ पूषणे नम: ।
नक्षत्र देवता नाममंत्र:- ॐ पूष्णे नमःl
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ रेवत्यै नमःl

Recommended Articles

Have a Question?

mail contact@rudracentre.com

Certified & Energised
Rudra Centre Videos

Awards

Awards
Nakshatra Mantra 1. नक्षत्र: अश्विनी वेद

-->

payments
× Search article

Send Enquiry

Verification Code: verification image, type it in the boxFor Product Enquiry :
+91-22-25155958/ 62102925

For Order Related Enquiry:
+91-22-62102926/ Whatasapp +91-7021180033

X
Namaste! Rudra Centre is today a Global supplier of Rudraksha, Gemstones, Yantras and Hindu Puja items all across the world. We advocate evolution in consciousness to achieve material and spiritual success. We thus bring these sacred items with usage as per ancient wisdom so that you derive full benefits. Shop with us knowing that all items are selected with love and care and due diligence.For queries, please email to us at contact@rudracentre.com.

Click on Why Buy From Rudra Centre.